1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup vstupenek“) upravují práva a povinnosti společnosti Reinspiro, s.r.o., IČO 09673881, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, (dále jen „Reinspiro“) a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“) prostřednictvím „Reinspiro“.
  1. Úvodní ustanovení
 2. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Reinspiro, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.
 3. Tyto Obchodní podmínky pro nákup vstupenek tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím Reinspiro a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek seznámil.
 4. Reinspiro prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.failplay.events, popř. internetových stránek, které na www.failplay.events přesměrují, a dále prostřednictvím svých prodejních míst, případně prodejních míst smluvních partnerů Reinspiro, a to vč. kamenných prodejen, internetových stránek a/nebo jiných aplikací Pořadatelů či jiných smluvních partnerů Reinspiro (dále jen „Prodejní síť“).
 5. Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u Reinspiro, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení.
 6. Kontaktovat Reinspiro znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.

2. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek Reinspiro dodat jménem a na účet Pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji Reinspiro Pořadatelem a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Reinspiro se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v Prodejní síti (na pokladně u Reinspiro, nebo u obchodního partnera Reinspiro) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany Reinspiro jsou veškeré závazky Reinspiro vyplývající ze smlouvy splněny.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 1. Kupující bere na vědomí, že Reinspiro není Pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Reinspiro zajišťuje výrobu, prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi Reinspiro a Pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a Pořadatelem této Akce. Reinspiro proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Pořadatelem Akce.
 2. Reinspiro žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. Reinspiro neodpovídá za žádné závazky Pořadatele Akce. Dále Reinspiro neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě Pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u Pořadatele Akce.
 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť Reinspiro neodpovídá.

4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky. Reinspiro je oprávněn připočítat zákazníkovi k ceně vstupenky zejména dobrovolný servisní poplatek za zpracování prodeje vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě. Servisní poplatek náleží Reinspiro jakožto náhrada nákladů spojená se zpracováním objednávky, vystavením vstupenky a jejím doručením zákazníkovi. Veškeré poplatky či náklady hradí zákazník a náleží Reinspiro. V případě, že zákazníkovi vznikne nárok na vrácení vstupného, uhrazené poplatky či náklady se nevrací. Tím není dotčen čl. 3. odst, 1 těchto Obchodních podmínek pro nákup.