I. Úvodní ustanovení a definice

 1. Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky.
 2. Reinspiro“ se rozumí Reinspiro, s.r.o., IČO: 09673881, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C 119990/KSBR u Krajského soudu v Brně
 3. Pořadatelem“ se rozumí obchodní partner Reinspiro pořádající kulturní, sportovní a/nebo jiné akce, které jsou propagovány prostřednictvím Reinspiro, a na něž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.
 4. Akcí“ se rozumí jakákoliv kulturní, sportovní a/nebo jiná akce organizovaná Pořadatelem, na níž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.
 5. Vstupenkami“, „Lístkami“, „Tickety“ se rozumí vstupenky na Akce.
 6. Prodejní sít“ zahrnuje zejména internetové stránky www.fairplay.events či internetové stránky, které na www.fairplay.events přesměrují, prodejní místa Reinspiro případně prodejní místa smluvních partnerů Reinspiro, a to vč. kamenných prodejen, internetové stránky a/nebo jiné aplikace Pořadatelů či jiných smluvních partnerů.
 7. Kontaktovat Reinspiro“ znamená zaslat písemnost na adresu sídla Reinspiro nebo zaslat e-mail na e-mailovou adresu [email protected], či jinou e-mailovou adresu zaměstnanců s příponou @reinspiro.com.
 8. Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Smlouvou o spolupráci“ se rozumí smlouva o spolupráci uzavřená mezi Reinspiro a Pořadatelem, jejímž předmětem je prodej Vstupenek v Prodejní síti pro Pořadatele za odměnu sjednanou ve Smlouvě o spolupráci pro Reinspiro.
 11. Zákazníci“ jsou osoby, které si zakoupí Vstupenky v Prodejní síti.
 12. Příjem“ jsou finanční prostředky, které Reinspiro obdrží od Zákazníků za prodej Vstupenek. Tyto Příjmy přijímá Reinspiro buď na svůj bankovní účet, nebo v hotovosti, v závislosti na tom, jakou formou jsou Vstupenky zakoupeny.
 13. Smluvní strany“ jsou Pořadatel a Reinspiro.
 14. GDPR“ znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 15. Admin“ se rozumí webové rozhraní Reinspiro pro Pořadatele.
 16. Zásadami“ se rozumí Zásady soukromí dostupné na internetových stránkách https://www.fairplay.events/privacy-policy
 17. Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Reinspiro a Pořadatelů při prodeji Vstupenek na Akce v Prodejní síti.
 18. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.fairplay.events
 19. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o spolupráci a Pořadatel podpisem Smlouvy o spolupráci stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto Obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Reinspiro.