1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové stránky www.fairplay.events je Reinspiro, s.r.o., IČO 09673881, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „Reinspiro“ nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky https://www.fairplay.events zavazuje dodržovat tyto Podmínky užití webu https://www.fairplay.events (dále jen „Podmínky“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Reinspiro ani internetových stránek samotných.

2. Autorská a licenční práva

Internetové stránky http://www.fairplay.events samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek http://www.fairplay.events  lze bez souhlasu Reinspiro použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek http://www.fairplay.events zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Reinspiro. V případě porušení autorských práv se bude Reinspiro domáhat náhrady majetkové i nemajetkové újmy a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. Způsob užití internetových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky http://www.fairplay.events s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek http://www.fairplay.events nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek http://www.fairplay.events, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. Omezení odpovědnosti Reinspiro

  1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek http://www.fairplay.events, jejichž úprava je obsažena v Obchodních podmínkách pro nákup vstupenek.
  2. Obsah internetových stránek http://www.fairplay.events  má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
  3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek http://www.fairplay.events  a v souvislosti s používáním těchto stránek.
  4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách http://www.fairplay.events.
  5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek http://www.fairplay.events.
  6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek http://www.fairplay.events.

5. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si mohou na internetových stránkách http://www.fairplay.events vytvořit vlastní profil. Podmínky vytvoření a užívání profilu se řídí body níže. Pro užití internetových stránek http://www.fairplay.events a/nebo nákup vstupenek prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.

5.1 Pravidla vytvoření uživatelského profilu

  1. Jakýkoliv uživatel internetových stránek (fyzická osoba) http://www.fairplay.events se může registrovat a vytvořit si vlastní uživatelský profil.
  2. Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. Reinspiro neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření uživatelského profilu.
  3. Reinspiro je oprávněna smazat uživatelské profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah.
  4. Uživatel je oprávněn si registraci a vlastní uživatelský profil kdykoliv zrušit či libovolně měnit zadané údaje či nastavení.